Wat is rekenrente?

Wanneer er sprake is van toekomstschade die wordt uitgekeerd in een som ineensmoet er rekening te worden gehouden met de contante waarde van deze vergoeding. Daarbij speelt de gehanteerde rente en inflatie een cruciale rol.   

Bij een contante waarde berekening wordt ervan uitgegaan dat een kapitaal groeit doordat u er rente over ontvangt. Dat betekent dat uw schadevergoeding voor toekomstige jaren lager kan worden vastgesteld.  

Het rentepercentage zal hoger zijn naarmate de termijn waarover het kapitaal wordt uitgezet langer is. Binnen de schaderegeling is het algemeen aanvaard dat van slachtoffers geen risicovolle beleggingsmethoden mogen worden verwacht 

Aan de andere kant zorgt inflatie ervoor dat uw geld jaarlijks minder waard wordt. Inflatie is het proces van daling van koopkracht. Omdat de schade als gevolg van de inflatie jaarlijks zal toenemen, moet het schadebedrag worden gecorrigeerd met het te verwachten inflatiepercentage.  

In onze branche wordt gebruik gemaakt van rekenrente: het verschil tussen de rente en de inflatie. Een hogere rekenrente zorgt dat de schade die uitgekeerd moet worden lager is. In de letselschadepraktijk is het jarenlang gebruikelijk geweest om te kapitaliseren met een rendement van 6% en een inflatiecorrectie van 3%. Deze percentages wijken tegenwoordig dermate af van de werkelijkheid, dat het niet verantwoord is hiermee te rekenen.  

 Ons kantoor geeft actueel advies ten aanzien reële rendementen (en inflatie).