Wat is smartengeld?

Naast materiële schade kunt u ook een vergoeding krijgen voor schade die niet direct in geld uit te drukken is, maar die toch met een geldbedrag gecompenseerd moet worden. Het gaat hier om een vergoeding voor geleden en nog te lijden pijn en gederfde en nog te derven levensvreugde. De vergoeding hiervoor noemen we smartengeld. De hoogte hiervan hangt af van veel verschillende factoren zoals o.a. de aard en ernst van het letsel, de duur van de medische behandeling en de mate waarin de letselschade eventueel blijvend is.

Het bedrag van het smartengeld kan eigenlijk pas vastgesteld worden wanneer er sprake is van een ‘medische eindtoestand’. Daar is sprake van als het letsel is hersteld of als er geen verdere verbetering of verslechtering meer wordt verwacht. Uw behandelend arts of therapeut geeft over het algemeen aan wanneer deze situatie bereikt is. In sommige gevallen is er nog een extra onderzoek door een onafhankelijk arts nodig.

Wil u meer weten over smartengeld? Lees ook onze blog hierover.