Wat is een multidisciplinaire aanpak?

Letselschade.com is groot voorstander van een multidisciplinaire aanpak in letselschadedossiers. Een dergelijke aanpak houdt in dat een slachtoffer in geval van letselschade in alle facetten wordt bijgestaan door de juiste professional, en dat zo snel mogelijk wordt ingeschat welke professional een slachtoffer op welk moment kan bijstaan in geval van problemen. Letselschade.com biedt in dit verband een carrousel intake aan.

Wat

Een carrousel intake is een multidisciplinair intakegesprek. Deze intake is bedoeld om in een zo vroeg mogelijk stadium te bepalen welke vorm van begeleiding het meest passend is voor het bereiken van een optimaal resultaat voor alle betrokken partijen. Betrokkene is tijdens één afspraak gezien en/of onderzocht door drie letselschadeprofessionals: de medisch adviseur, de arbeidsdeskundige en de herstelcoach. Zij hebben ieder afzonderlijk met betrokkene gesproken en hebben daarna onderling overleg gevoerd over de vraag welke professional de meeste meerwaarde zal hebben in het vervolgtraject.

Hoe

Het slachtoffer wordt tijdens één afspraak achtereenvolgens gezien door een medisch adviseur, arbeidsdeskundige en herstelcoach. Per sessie wordt 20 minuten ingepland.

Verslag

Het verslag bestaat uit 4 delen: een (summier) verslag per professional en een gezamenlijke conclusie en eerste advies aangaande de vervolgstappen.
De rapportage is een verslag en geen advies in de traditionele zin van het woord. Conclusies die worden getrokken zijn gebaseerd op de informatie van betrokkene en niet op onderliggende (medische) stukken. Het gaat om een eerste indruk en nader onderzoek voor een definitieve oordeelsvorming zal nodig zijn.

En dan

Uit het verslag van de diverse professionals volgt welke professional het beste direct aan de slag kan gaan en welke vervolgstappen er moeten worden genomen. Dit verslag vormt de basis voor de verdere gang van zaken in een dossier en wordt dan ook naar de betrokken verzekeraar toegezonden.

Terug naar overzicht >>

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met