Deskundig.
Betrouwbaar.
Betrokken.

FAQ (Veel gestelde vragen)

Hieronder vindt u de antwoorden op vragen die veel gesteld worden. Staat uw vraag er niet tussen? Stel dan uw vraag door middel van het invullen van het formulier.

FAQ

Wat is letselschade?

Letselschade is de schade die het gevolg is van bijvoorbeeld een verkeersongeval, een bedrijfsongeval of medische fout. Lees hier verder >> 

Wat moet ik doen als ik een ongeval heb gehad?

U doet er verstandig aan het ongeval op het schadeformulier zo uitvoerig mogelijk te beschrijven. Het is ook belangrijk om namen en adressen van getuigen en alle betrokkenen te noteren. Maak ook een beschrijving van de medische klachten en houd een overzicht bij van de gemaakte kosten als gevolg van het ongeval.

Zijn jullie aangesloten bij het Keurmerk?

Ja, sinds januari 2008 is Letselschade.com aangesloten bij het Keurmerk. U kunt bij ons een brochure opvragen via telefoonnummer 078 – 6 443 440.

Moet ik belasting betalen over de schadevergoeding die ik krijg?

Nee, de schadevergoeding is geheel vrij van belasting. Bij uw aangifte kunt u wel aangeven dat u een schadevergoeding heeft ontvangen, zolang u de vergoeding maar niet opgeeft als ‘belastbaar inkomen’ (want dat is het niet).

De schadevergoeding kan wel gevolgen hebben voor het vermogen dat u bij Box III moet opgeven.

Kan mijn werkgever de loonschade verhalen?

Indien u arbeidsongeschikt raakt als gevolg van een ongeval, heeft uw werkgever het recht om het netto doorbetaalde loon te verhalen op de aansprakelijke partij. Dit is het netto loon dat de werkgever aan u heeft doorbetaald terwijl daar geen arbeid tegenover stond. Voor het verhalen van loonschade werken wij nauw samen met Loonschade.com. Loonschade.com heeft inmiddels voor een groot aantal werkgevers met succes loonschade verhaald op aansprakelijke partijen.

Wat doet Letselschade.com met mijn medische informatie?

Alle medische informatie wordt vertrouwelijk en als ‘medisch geheim’ behandeld. Medische informatie kan alleen opgevraagd worden als u daarvoor toestemming heeft gegeven door het ondertekenen van een medische machtiging.

Houden jullie ook rekening met mijn pensioenschade in de berekeningen?

Bij alle berekeningen wordt ook de pensioenschade begroot. Het verschil tussen het te bereiken ouderdomspensioen zonder en met ongeval wordt vastgesteld en in de berekening opgenomen.

Hoe lang gaat het duren voordat mijn zaak wordt geregeld?

De zaak kan pas worden geregeld op het moment dat u bent hersteld óf op het moment dat duidelijk is dat uw medische situatie stabiel blijft en dat er bepaalde klachten zullen blijven bestaan. Dit laatste doet zich voor als uw behandelend artsen aangeven dat er een ‘medische eindtoestand’ is bereikt en dat verdere behandeling niet meer tot verbetering zal leiden. Pas dan kan door ons worden bepaald wat de schade is die u lijdt door de blijvende beperkingen en klachten. Daarbij hoort dan natuurlijk ook een inschatting van de schade die in de toekomst gaat ontstaan. Het smartengeld maakt ook deel uit van de schade.

Hoe zit het met de aansprakelijkheid voor mijn ongeval?

De expert die uw zaak in behandeling krijgt, zal de wederpartij formeel aansprakelijk stellen en, indien nodig, discussie daarover voeren. De wederpartij heeft het recht nader onderzoek te verrichten. Vaak wordt bij een verkeersongeval het politierapport opgevraagd of wacht men op een schriftelijke verklaring van getuigen. Soms is aanvullend technisch onderzoek noodzakelijk. Dat alles kan tot vertraging leiden. Als de aansprakelijkheid eenmaal erkend is, kan uw schade worden verhaald op de wederpartij.

Mijn zaak is in behandeling bij een ander kantoor. Kan Letselschade.com mijn zaak overnemen?

Het is uitdrukkelijk niet ons streven om uw zaak van uw belangenbehartiger over te nemen. Echter, de mogelijkheid van overname is, op uw verzoek, altijd bespreekbaar. Ook kunnen wij een ‘second opinion’ verzorgen, waarbij wij de kwaliteit van de schaderegeling tot dat moment beoordelen.

Waarom duurt het soms zo lang?

In de eerste plaats moet de aansprakelijkheid erkend worden. Soms is dit heel helder, soms is er meer onderzoek voor nodig, wat de nodige tijd vraagt. Hoe lang de behandeling van uw zaak duurt, is verder voor een groot deel afhankelijk van de periode die nodig is voor herstel. De zaak kan meestal pas geregeld worden op het moment dat er sprake is van een ‘medische eindtoestand’. Een medische eindtoestand is aan de orde als u helemaal hersteld bent of er een situatie is bereikt waarbij u uitbehandeld bent en geen verder herstel meer te verwachten valt. Soms gaat dat snel, maar soms kan dat ook een paar jaar duren.

Wat gebeurt er als ik arbeidsongeschikt ben?

Als er sprake is van arbeidsongeschiktheid door een ongeval, kan met behulp van een arbeidsdeskundige gekeken worden naar het terugkeren in de eigen baan of een aangepaste baan, dan wel in een baan bij een andere werkgever. De arbeidsdeskundige zal in overleg met de wederpartij benoemd worden. Als u inkomen misloopt als direct gevolg van uw arbeidsongeschiktheid, kan die schade worden verhaald op de aansprakelijke partij.

Ik heb hulp in de huishouding moeten inschakelen en maak reiskosten in verband met medische behandelingen. Hoe moet ik deze kosten betalen?

Het is mogelijk om, als de aansprakelijkheid voor het ongeval door de wederpartij is erkend, een voorschot te vragen op de schadevergoeding. Aangezien u nu reeds kosten maakt is dat ook alleszins redelijk. Wel zult u moeten aantonen dat u deze kosten heeft gemaakt. Bewaart u dus zoveel mogelijk aankoopnota’s, maak een overzicht van de kilometers die u maakt etc.

Kan ik de nota's van medische behandelingen opvoeren als schade?

U dient de rekeningen voor behandelingen van (bijvoorbeeld) de fysiotherapeut in eerste instantie in te dienen bij uw eigen ziektekostenverzekering. Als u van uw zorgverzekering bericht krijgt dat men het eigen risico inhoudt of de behandelingen maar gedeeltelijk of helemaal niet vergoedt, dan krijgt u daarvan een ‘uitkeringsbericht’. Met dat bericht kunnen vervolgens de bedragen die voor uw eigen rekening zijn gebleven verhaald worden op de aansprakelijke partij. Het kan zijn dat uw ziektekostenverzekering bij u informeert of de kosten zijn gemaakt als gevolg van een ongeval. U kunt dan aangeven dat dit het geval is en uw zorgverzekeraar naar ons verwijzen voor de gegevens van de aansprakelijke partij. De verzekeraar wil dan zelf (rechtstreeks) de kosten verhalen op de aansprakelijke partij.

Heb ik ook recht op vergoeding van smartengeld?

Als iemand letsel oploopt en een derde daarvoor aansprakelijk is, heeft u ook recht op vergoeding van smartengeld; ‘de immateriële schade’. Dit is een vergoeding voor de pijn, het leed en de gederfde levensvreugde als gevolg van het letsel dat u heeft opgelopen. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de aard en ernst van het letsel en de vraag of er in de toekomst bepaalde klachten zullen blijven bestaan. Ook wordt gekeken of u bijvoorbeeld uw eigen beroep nog kunt uitoefenen. Bij het bepalen van een redelijke vergoeding wordt gekeken naar rechterlijke uitspraken in vergelijkbare gevallen. Deze uitspraken zijn te vinden in de Smartengeldgids van de ANWB.

Kan ik als nabestaande ook een vergoeding voor smartengeld vorderen?

Tot op heden bestaat er nog geen wettelijk recht op vergoeding van smartengeld voor nabestaanden van iemand die is overleden door een ongeval, medische fout, beroepsziekte e.d. Uitsluitend een gewonde zelf kan een vordering tot smartengeld indienen. Er wordt veel gesproken en geschreven over ‘affectieschade’ maar tot een (wettelijke) regeling is het nog steeds niet gekomen (juni 2013).

Wat is het verschil tussen smartengeld en schadevergoeding?

Smartengeld is een vergoeding voor alle pijn en al het leed dat u heeft moeten doorstaan: de gederfde levensvreugde. Deze schadepost wordt ook wel ‘immateriële schadevergoeding’ genoemd. De overige schade wordt ‘materiële schade’ genoemd. Dat gaat bijvoorbeeld over uw inkomensverlies en de extra kosten die na het ongeval zijn ontstaan.

Wat kost het mij als ik Letselschade.com inschakel?

Als de aansprakelijkheid is erkend (of duidelijk is dat die op korte termijn zal worden erkend) heeft u recht op deskundige bijstand. Dit is in de wet zo geregeld. De kosten van die deskundige bijstand vormen onderdeel van de schade die u lijdt. Omdat uw schade moet worden vergoed, moeten ook de kosten van inschakeling van Letselschade.com – wiens experts u deskundige bijstand geven – worden vergoed door de aansprakelijke partij.

Wanneer is de startdatum van de verjaringstermijn?

De verjaringstermijn begint te lopen op het moment dat u bekend bent met het feit dat u schade heeft geleden. Bij een verkeersongeval is dat het moment van het ongeval; bij een beroepsziekte is dat het moment dat de ziekte zich openbaart. Het is dus belangrijk dat u tijdig een belangenbehartiger inschakelt die voorkomt dat de zaak verjaart.

Ik heb schade opgelopen door een medische fout, hoe verhaal ik die schade?

Bij medische fouten is het meestal niet eenvoudig vast te stellen of er aansprakelijkheid is van de behandelaar of het ziekenhuis. Daarom moet vaak een medisch en juridisch haalbaarheidsonderzoek gedaan worden en is specialistische kennis vereist. Zo’n onderzoek brengt kosten met zich mee, die verhaald kunnen worden  op de aansprakelijke partij als de aansprakelijkheid eenmaal is erkend. Neem gerust contact met ons op om te bespreken hoe wij u kunnen helpen.

Aansprakelijkheid in het OV

In de letselschadepraktijk zien wij veel slachtoffers van ongevallen in het openbaar vervoer. Mensen komen tijdens het in- of uitstappen klem te zitten tussen sluitende deuren of glijden uit over natte afstapjes; het gebeurt vaker dan u denkt. Aansprakelijkheid wordt in dergelijke zaken helaas lang niet altijd erkend. Hoe komt dat en is dit altijd terecht? Welke verantwoordelijkheden heeft de openbaar vervoerder als het gaat om de veiligheid van zijn passagiers? Waar kun je als passagier zelf op letten om ongevallen te voorkomen?