Multidisciplinaire aanpak

Letselschade.com is groot voorstander van een multidisciplinaire aanpak in letselschadedossiers. Een dergelijke aanpak houdt in dat een slachtoffer in geval van letselschade in alle facetten wordt bijgestaan door de juiste professional, en dat zo snel mogelijk wordt ingeschat welke professional een slachtoffer op welk moment kan bijstaan in geval van problemen. Letselschade.com biedt in dit verband een caroussel intake aan.

Wat

Een caroussel intake is een multidisciplinair intakegesprek. Deze intake is bedoeld om in een zo vroeg mogelijk stadium te bepalen welke vorm van begeleiding het meest passend is voor het bereiken van een optimaal resultaat voor alle betrokken partijen. Betrokkene is tijdens één afspraak gezien en/of onderzocht door drie letselschadeprofessionals: de medisch adviseur, de arbeidsdeskundige en de herstelcoach. Zij hebben ieder afzonderlijk met betrokkene gesproken en hebben daarna onderling overleg gevoerd over de vraag welke professional de meeste meerwaarde zal hebben in het vervolgtraject.

Hoe

Het slachtoffer wordt tijdens één afspraak achtereenvolgens gezien door een medisch adviseur, arbeidsdeskundige en herstelcoach. Per sessie wordt 20 minuten ingepland.

Verslag

Het verslag bestaat uit 4 delen: een (summier) verslag per professional en een gezamenlijke conclusie en eerste advies aangaande de vervolgstappen.
De rapportage is een verslag en geen advies in de traditionele zin van het woord. Conclusies die worden getrokken zijn gebaseerd op de informatie van betrokkene en niet op onderliggende (medische) stukken. Het gaat om een eerste indruk en nader onderzoek voor een definitieve oordeelsvorming zal nodig zijn.

En dan

Uit het verslag van de diverse professionals volgt welke professional het beste direct aan de slag kan gaan en welke vervolgstappen er moeten worden genomen. Dit verslag vormt de basis voor de verdere gang van zaken in een dossier en wordt dan ook naar de betrokken verzekeraar toegezonden.

Samenwerking

Letselschade.com werkt al een aantal jaren samen met de Bureaus te Utrecht. Kernwaarden van deze organisatie zijn onafhankelijkheid, neutraliteit en transparantie.

... lees meer

Arbeidsdeskundig advies

Letselschade.com werkt op arbeidsdeskundig gebied regelmatig samen met Het ArbeidsdeskundigBureau b.v. te Houten, een onafhankelijk bureau op het gebied van arbeidsdeskundig onderzoek

... lees meer

Herstelcoaching

Samenwerking met of overdracht aan Letselschade.com waarborgt een adequate behandeling van het dossier, en u behoudt daarmee een tevreden klant!

... lees meer

Medisch advies

Samenwerking met of overdracht aan Letselschade.com waarborgt een adequate behandeling van het dossier, en u behoudt daarmee een tevreden klant!

... lees meer

Informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met: