De schade van de werkgever bij letsel van de werknemer

Door mr. Marinda Krijgsman

 

Wanneer een werknemer betrokken raakt bij een ongeval en als gevolg van dit ongeval arbeidsongeschikt raakt, lijdt ook zijn of haar werkgever schade. Zo moet de werkgever bij arbeidsongeschiktheid vaak tot twee jaar lang het loon van de werknemer doorbetalen. Daarnaast worden er vaak veel andere kosten gemaakt om de re-integratie van de werknemer te bevorderen. Wanneer een derde partij aansprakelijk is voor het ongeval, kan een werkgever loonregres plegen.

Het is van belang dat werkgevers zich laten bijstaan in het verhalen van de loonschade. In de praktijk zien wij dat dit de (financiële) druk bij werkgevers verlicht en de re-integratie van de werknemer bevordert.

Vorderingsrecht

De werkgever heeft op basis van artikel 6:107a Burgerlijk Wetboek (BW) een zelfstandig vorderingsrecht op de aansprakelijke partij.

Netto loon

Uit lid 2 van dit artikel volgt dat de werkgever recht heeft op vergoeding van het door hem doorbetaalde loon, waar geen arbeid tegenover stond. Het regresrecht van de werkgever wordt hierbij beperkt door het “civiel plafond”. De wetgever omschrijft dit als volgt:

“…doch ten hoogste tot het bedrag, waarvoor de aansprakelijke persoon, bij het ontbreken van de loondoorbetalingsverplichting aansprakelijk zou zijn…” Artikel 107a lid 2 BW

Concreet betekent dit dat de werkgever alleen het netto loon kan verhalen op de aansprakelijke partij. Het zogenaamde bruto-gedeelte, waaronder de sociale premies, loonbelasting en de pensioenpremie, kunnen helaas niet worden verhaald. De aansprakelijke partij zou bij vergoeding hiervan namelijk meer moeten betalen aan de werkgever dan aan de werknemer wanneer deze zelf de schade zou hebben gevorderd.

Re-integratiekosten

Uit lid 3 van artikel 6:107a BW volgt dat de werkgever, naast het netto doorbetaalde loon, ook recht heeft op vergoeding van de redelijke kosten ter bevordering van de re-integratie. Hierbij kan gedacht worden aan onder meer de kosten voor de bedrijfsarts, het re-integratiebureau, maar bijvoorbeeld ook kosten voor het aanpassen van de werkplek.

De verjaringstermijn voor het vorderen van loonschade is vijf jaar. Dit betekent dat de werkgever zijn schade tot vijf jaar nadat een werknemer een ongeval heeft gehad waarvoor een ander aansprakelijk is en als gevolg van dit ongeval arbeidsongeschikt is geraakt, kan verhalen.

Wat wij bieden

Letselschade.com ondersteunt onder meer bij het volgende:

  • Het vaststellen van de aansprakelijkheid
  • Het aantonen van een medisch causaal verband tussen de arbeidsongeschiktheid en het ongeval
  • Het berekenen en indienen van de loonschade, inclusief de juiste onderbouwing hiervoor

In veel gevallen staan wij zowel werkgever als werknemer bij in het verhalen van respectievelijk de loonschade en persoonlijke schade. Dit werkt voor alle partijen prettig, omdat er makkelijk en snel kan worden overlegd en er, met goedkeuring van beide partijen, informatie kan worden uitgewisseld.

Het verhalen van loonschade hebben wij ondergebracht bij Loonschade.com. Loonschade.com heeft inmiddels voor een groot aantal werkgevers met succes loonschade verhaald op aansprakelijke partijen. Daarnaast zien we in de praktijk een groeiend aantal werkgevers dat er met nadruk voor kiest om medewerkers zoveel mogelijk te ondersteunen wanneer er (letsel)schade is ontstaan. Een goede ontwikkeling.

Wilt u meer weten? We maken graag een afspraak om de diensten van Loonschade.com nader toe te lichten.

Marinda Krijgsman is expert bij Letselschade.com