Secundaire victimisatie in de Letselschade

Door Grytsje van den Bergs (Ottenschot) en Sander de Groot (Letselschade.com)

Wat als je eerst slachtoffer bent van een ongeval, maar vervolgens ook nog eens slachtoffer wordt van het langdurig slecht behandelen van jouw dossier door een verzekeraar? Dat wordt secundaire victimisatie genoemd. Heb je dan recht op een extra smartengeld vergoeding?

In een recente uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland (https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2022:1991) heeft de rechter dat nogmaals bevestigd. Mevrouw kan daarom aanspraak maken op een schadevergoeding in verband met deze onrechtmatige schadeafwikkeling. De rechtbank onderbouwt dit met zes argumenten.

Uitspraak

In de uitspraak ging het om een mevrouw die op 17 april 2015 tijdens haar werk slachtoffer is geworden van een mishandeling door een complex autistische man. De verzekeraar erkent een jaar na het ongeval de aansprakelijkheid. Er is dan een voorschot betaald van €5.000,– en een medisch advies van de verzekeraar waarin staat dat een lopende letselzaak niet positief is voor het herstel van cliënte.

De behandeling van het dossier verloopt allesbehalve soepel. Zo worden de klachten van mevrouw betwist en worden gemaakte afspraken niet of pas laat nagekomen. Dit wordt meermaals door de belangenbehartiger aangegeven bij de verzekeraar. Tot tweemaal toe wordt zelfs een directieklacht ingediend.

De impact van het ongeval en de stroperige afhandeling door de verzekeraar op het slachtoffer is groot. Ze durft nauwelijks nog naar buiten, is angstig, heeft paniekaanvallen en heeft nog maar weinig sociale contacten. Ze geeft aan dat haar leven verwoest is en ze geen vertrouwen meer heeft in de verzekeraar.

Ten eerste blijkt uit de tussen partijen gevoerde correspondentie een weinig voortvarende aanpak van de verzekeraar. Hoewel de belangenbehartigers steeds aangeven dat het helemaal niet goed ging met mevrouw, heeft dit niet tot gevolg gehad dat de verzekeraar sneller en adequaat is gaan reageren. De verzekeraar erkende dit zelf ook na een directieklacht.

Daarnaast zijn er diverse dossierbehandelaars van de verzekeraar bij de afhandeling van de schade betrokken geweest, hetgeen de afhandeling van de zaak ook geen goed heeft gedaan. Dat dit veroorzaakt werd door een tekort aan personeel, komt voor rekening en risico van verzekeraar.

De verzekeraar voert aan dat zij wel heeft meegewerkt door onder andere een arbeidsdeskundige te betalen. De voortvarendheid was echter niet te danken aan de verzekeraar, maar aan de belangenbehartiger. Die had de conceptopdracht al verstuurd aan de arbeidsdeskundige voordat de verzekeraar hiermee had ingestemd.

Als vierde motivering stelt de rechtbank dat de verzekeraar geen enkele financiële bijdrage heeft geleverd aan de HBO-opleiding, waarmee mevrouw in overleg met de arbeidsdeskundige was gestart. Ook hierin heeft de verzekeraar niet gehandeld zoals verwacht mocht worden.

Verder werd tijdens een gezamenlijk huisbezoek besloten dat een psychiatrische expertise zou worden verricht. Nadat het dossier werd overgenomen door een nieuwe behandelaar bij de verzekeraar werd dit weer ter discussie gesteld. Na een klacht door de belangenbehartiger en pas ruim een jaar later ging de verzekeraar weer akkoord met de al eerder gemaakte afspraken.

Tot slot werd door de belangenbehartiger voorgesteld om deskundigen in te schakelen, maar ook hier wordt geen overeenstemming over bereikt. De verzekeraar stelt de causaliteit van de klachten ter discussie. De rechter stelt dat deze discussie had kunnen worden ondervangen door het tijdig inschakelen van deskundigen.

Wij, Ottenschot en Letselschade.com, vinden het een goede ontwikkeling dat de rechtbank wederom heeft bevestigd dat de verzekeraar een actieve rol heeft in de behandeling van letseldossiers. Zoals ook in de GBL is overeengekomen. En indien de verzekeraar dit nalaat betekent dit dat het slachtoffer recht heeft op een extra smartengeldvergoeding.

 

Grytsje van den Bergs is NIVRE Register-Expert bij Ottenschot Letselschade
Sander de Groot is NIVRE Register-Expert bij Letselschade.com