Intervisiebijeenkomsten georganiseerd door NIVRE en NIS

Door mr. Sander de Groot, Letselschade.com

Brancheorganisaties hebben de handen ineengeslagen om intervisiebijeenkomsten te gaan organiseren voor bij deze organisaties aangesloten letselschadeprofessionals. Dit initiatief is gestart op 11 april 2024 met een kick-offbijeenkomst bij Nationale Nederlanden in Den Haag.

Wat is intervisie?
Intervisie is een georganiseerd gesprek tussen een aantal professionals. Onderwerp van gesprek is een door een van hen ingebracht vraagstuk over het werk, vergezeld door een intervisievraag. Met de intervisievraag wordt bepaald wat hij wil onderzoeken. Vaak zal het om een specifieke casus gaan, maar bijvoorbeeld ook ethische vraagstukken kunnen worden ingebracht.
Belangrijk bij intervisie is dat deelnemers niet direct oplossingen of adviezen geven, maar vragen stellen die helpen bij het vinden van een oplossing. Dit proces wordt begeleid door een intervisiebegeleider.

De kunst van het vragen stellen
Tijdens deze bijeenkomst was er eerst een interessante inspiratiesessie door filosoof Thijs Ringelberg. Hij legde uit dat we vaak niet zo goed zijn in het stellen van goede, scherpe vragen. Vaak monden gesprekken uit in discussie of het geven van ongevraagd advies. Dat is juist niet de bedoeling van intervisie. Hij heeft tijdens zijn sessie duidelijk gemaakt welke gespreksvalkuilen er zijn en hoe je op een andere manier kunt luisteren waardoor je gemakkelijker goede vragen kan stellen.

Socrates en intervisie
De Griekse wijsgeer Socrates (464-399 v. Chr.) vond het essentieel dat mensen zelf antwoorden leerden geven op hun eigen problemen. Hij liet mensen door middel van vragen die problemen onderzoeken en hielp hen zo te komen tot argumenten en goede afwegingen. De ‘leermeester’ is er dus niet om vragen te beantwoorden, vond hij, maar juist om die vragen te stellen. Praktische wijsheid heet dat in de filosofie.

Op basis van deze visie van Socrates is de een gestructureerde intervisiemethode ontwikkeld, waarbij het dus van belang is dat gesprekspartners hun oordeel uitstellen, goed luisteren naar elkaar en elkaar goede vragen stellen.

Gespreksgroepen
Tijdens de bijeenkomst werden vervolgens groepjes gemaakt waarbij de groepsindeling werd gemaakt op basis van de regio van waaruit de deelnemers werkzaam zijn. Er werd een deelnemer aangewezen die een vooraf opgestelde fictieve casus moest inbrengen. Vervolgens werd deze casus conform de besproken Socratische intervisie besproken. Dit proces werd bewaakt door een intervisiebegeleider die voor elke groep was aangesteld.
De reacties op deze “proef” intervisie waren erg positief, het was erg leuk om de geleerde theorie direct in praktijk te kunnen brengen.

Toekomst
Het is nu de bedoeling om in september van dit jaar de intervisiegroepen te starten. Letselschade.com onderkent het belang van intervisie en ondersteunt dit initiatief dan ook van harte. Vandaar ook dat Letselschade.com het kantoor in Papendrecht ter beschikking stelt voor deze intervisiebijeenkomsten.