Herstelgerichte dienstverlening steeds meer op de kaart 

Door mr. Sander de Groot

De afgelopen jaren wordt er gelukkig steeds meer gebruik gemaakt van herstelgerichte dienstverlening in de letselschade. Voorbeelden van herstelgerichte dienstverleners zijn ergotherapeuten, herstelcoaches, letselschadepsychologen, arbeidsdeskundigen en casemanagers. Daarmee kwam ook de behoefte aan kwaliteitsborging van herstelgerichte dienstverleners, zodat slachtoffer en verzekeraar op de kwaliteit van de herstelgerichte dienstverlener kunnen vertrouwen.

Waarom herstelgerichte dienstverlening?

Uit de jurisprudentie over het doel van schadevergoeding blijkt dat als uitgangspunt voor de berekening van de omvang van de schadevergoeding de benadeelde zoveel mogelijk in de toestand dient te worden gebracht waarin hij zou hebben verkeerd als de schadeveroorzakende gebeurtenis niet zou hebben plaatsgevonden. Uit de rechtspraak blijkt daarom ook dat de aansprakelijke partij een proactieve taak heeft om het slachtoffer hulp te geven indien deze nodig is. Schadevergoeding staat dus primair in het teken van herstel en secundair in het compenseren van de schade.

Om slachtoffers indien nodig goed te kunnen helpen, maken verzekeraars steeds meer gebruik van herstelgerichte dienstverlening. De afgelopen jaren zijn er dus ook veel nieuwe herstelgerichte dienstverleners gekomen die hun diensten aanbieden bij de afhandeling van letselschades.

Werkgroep

Met het idee van de genoemde kwaliteitsborging is een aantal jaren geleden de werkgroep Herstelgerichte Dienstverlening vallend onder de Letselschaderaad opgestart. In deze werkgroep zitten verschillende herstelgerichte dienstverleners, maar ook vertegenwoordigers van NLE, LSA, GAV, Verbond van Verzekeraars en het NIVRE. Het doel van deze werkgroep was de definiëring, kwaliteitsborging en registratie van herstelgerichte dienstverlening. Deze doelstellingen werden bereikt door ervoor te zorgen dat herstelgerichte dienstverleners basiskennis van de letselschadepraktijk konden krijgen en er een kwaliteitsregister voor deze beroepsgroep ontwikkeld werd, onder de vlag van De Letselschade Raad.

Opleiding en registratie

Het is van groot belang dat een herstelgerichte dienstverlener niet alleen goed is in zijn eigen specialisme, maar ook voldoende kennis heeft van het letselschadeproces. Daarom heeft OSR in samenwerking met de werkgroep de basisopleiding voor herstelgerichte dienstverleners opgezet. Inmiddels hebben de eerste herstelgerichte dienstverleners deze opleiding gedaan en het examen met goed gevolg afgesloten.

Alle herstelgerichte dienstverleners kunnen zich inmiddels ook inschrijven bij het Nationaal Keurmerk Letselschade. In het reglement staan een aantal kwaliteitseisen (waaronder scholing) en om dit te toetsen is een auditsysteem opgesteld. De eerste audits hebben al plaatsgevonden.

Casuïstiek en infowijzer

Met behulp van de kwaliteitsborging zijn belangrijke stappen gezet in de kwaliteit van herstelgerichte dienstverlening. Dit betekent echter niet dat in iedere zaak tijdig de juiste herstelgerichte dienstverlener wordt ingeschakeld. Op de website van De Letselschade Raad staat een boekje met casuïstiek waarin in iedere zaak wordt beschreven welke problemen er speelden en welke herstelgerichte dienstverlener werd ingeschakeld. Ik raad iedere behandelaar van letselschades aan dit boekje eens door te nemen.

Daarnaast werkt de werkgroep nog aan een infowijzer, die als een soort checklist kan worden gebruikt door verzekeraars en belangenbehartigers. Een behandelaar van letselschades zou zich in iedere zaak moeten afvragen of het letselschadeslachtoffer behoefte heeft aan een herstelgerichte dienstverlener.

Hopelijk is de drempel voor het snel inschakelen van een herstelgerichte dienstverlener met behulp van deze kwaliteitsborging weggenomen en wordt in iedere letselschadezaak tijdig de juiste en goed gekwalificeerde herstelgerichte dienstverlener ingeschakeld. Dit is in het belang van het slachtoffer maar ook van de verzekeraar, omdat de herstelgerichte dienstverlener vaak zorgt voor het beperken van de schade.

 

Definitie herstelgerichte dienstverlening

De werkgroep Herstelgerichte Dienstverlening formuleerde de volgende definitie: “herstelgerichte dienstverlening biedt ondersteuning en diensten die een persoon met letselschade ontzorgen (met regie en management), zijn eigen regelend vermogen vergroten (met coaching en bemiddeling), zodat hij zijn autonomie en zelfregie herwint.”

Herstelgerichte dienstverleners ondersteunen, ieder vanuit hun specifieke vakbekwaamheid, mensen met letselschade met name op medisch, praktisch, emotioneel, sociaal, maatschappelijk en economisch gebied in opdracht van en overleg met de verzekeraar of belangenbehartiger.

Sander de Groot is NIVRE Register-Expert bij Letselschade.com