Veel gestelde vragen

Hieronder vindt u de antwoorden op vragen die veel gesteld worden. Staat uw vraag er niet tussen? Stel dan uw vraag door middel van het invullen van het formulier.

 

Algemeen
Kan ik ook op het spreekuur komen als ik mijn zaak nog niet heb aangemeld?

Natuurlijk kunt u altijd persoonlijk bij ons op kantoor langskomen. Wij raden u aan om vooraf een afspraak te maken, zodat één van onze experts voldoende tijd kan nemen om uw zaak rustig te bespreken. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 078 6 443 440, of per e-mail: info@letselschade.com.

Mijn ongeval is van twee jaar geleden, kan ik de schade nog claimen?

Dit wordt ook wel ‘de verjaringstermijn’ genoemd. Bij verkeersongevallen is de verjaringstermijn drie jaar na de datum van het ongeval. Binnen drie jaar na het ontstaan van het letsel kunt u de wederpartij aansprakelijk stellen. Als u binnen die drie jaar niets doet, verjaart de zaak. U kunt dan niet meer terecht bij de wederpartij.

Voor andere ongevallen (bijvoorbeeld bedrijfsongevallen) gelden andere verjaringstermijnen.

Moet ik alle bonnen bewaren?

Om uw schade te kunnen onderbouwen, dient u alle bonnen te bewaren: ‘wie eist, bewijst’. Het gaat dan uiteraard om bonnen die te maken hebben met kosten als gevolg van het ongeval.

Waarom werkt Letselschade.com alleen voor slachtoffers?

Letselschade.com werkt uitsluitend voor slachtoffers. In onze zaken hebben we altijd een verzekeraar als wederpartij. Indien wij ook voor diezelfde verzekeraars zouden werken, dan zou dat tot belangenverstrengeling kunnen leiden.

Wat betekent verlies van arbeidsvermogen?

Dit betekent dat u door een ongeval bent aangetast in uw vermogen om door arbeid inkomen te verwerven. Het netto inkomen dat u mist door het ongeval dient door de verzekeraar van de aansprakelijke partij vergoed te worden.

Wat is letselschade?

Letselschade is de schade die het gevolg is van bijvoorbeeld een verkeersongeval, een bedrijfsongeval of medische fout.

Wat moet ik doen als ik een ongeval heb gehad?

U doet er verstandig aan het ongeval op het schadeformulier zo uitvoerig mogelijk te beschrijven. Het is ook belangrijk om namen en adressen van getuigen en alle betrokkenen te noteren. Maak ook een beschrijving van de medische klachten en houd een overzicht bij van de gemaakte kosten als gevolg van het ongeval.

Wat voor garanties heb ik als een bureau is aangesloten bij het Keurmerk?

De doelstelling van de Stichting Keurmerk Letselschade is het ontwikkelen en handhaven van kwaliteitsnormen voor rechtshulpverleners die actief zijn in letselschadezaken. Er zijn twee keurmerkreglementen: een voor advocaten en een voor letselschade-experts. Het keurmerk stelt strenge eisen aan de organisatie binnen ons kantoor en de manier waarop uw schade wordt behandeld.

Het feit dat Letselschade.com is aangesloten bij de Stichting Keurmerk Letselschade biedt u onder meer de volgende garanties:

  • Uw belang staat centraal.
  • Wij behartigen uitsluitend de belangen van slachtoffers.
  • Bij langere afwezigheid van een expert waarborgen wij deskundige en gelijkwaardige waarneming.
  • Onze medisch adviseurs adviseren uitsluitend ten behoeve van slachtoffers.
  • Als de verzekeraar van de wederpartij met u wil praten, zijn wij altijd bij het gesprek aanwezig.
  • Als een externe deskundige met u wil praten, zijn wij indien nodig bij het eerste gesprek aanwezig. Dit geldt niet voor een gesprek met een arts.
  • Als wij geld voor u ontvangen, maken wij dat zo spoedig mogelijk naar u over.
  • Wij maken vooraf duidelijke afspraken over onze kosten, die nagenoeg altijd volledig worden vergoed door de aansprakelijke partij.

Voor meer uitgebreide informatie over Stichting Keurmerk Letselschade verwijzen wij u graag naar stichtingkeurmerkletselschade.nl

Zijn jullie aangesloten bij het Keurmerk?

Ja, sinds januari 2008 is Letselschade.com aangesloten bij het Keurmerk. U kunt bij ons een brochure opvragen via telefoonnummer 078 – 6 443 440.

Arbeidsongeschiktheid
Wat gebeurt er als ik arbeidsongeschikt raak door een ongeval?

Als er sprake is van arbeidsongeschiktheid door een ongeval, kan met behulp van een arbeidsdeskundige gekeken worden naar het terugkeren in de eigen baan of een aangepaste baan, dan wel in een baan bij een andere werkgever. De arbeidsdeskundige zal in overleg met de wederpartij (of diens verzekeraar) benoemd worden. Als u inkomen misloopt als direct gevolg van uw arbeidsongeschiktheid, kan die schade worden verhaald op de aansprakelijke partij.

Fiscale vragen
Hoe weet ik zeker dat over de schadevergoeding geen belasting hoeft te worden betaald?

Een belastinggarantie kan uitkomst bieden. Vaak wordt bij de regeling van een schade dan ook bedongen dat er zo’n belastinggarantie wordt afgegeven. Deze garantie houdt in dat, als de fiscus toch een aanslag zou opleggen, de aansprakelijke partij respectievelijk diens verzekeraar zal zorgen voor het verweer bij de fiscus. Mocht dat verweer niet slagen, dan staat de aansprakelijke partij respectievelijk diens verzekeraar garant voor de eventuele belastingaanslag.

Moet ik belasting betalen over de schadevergoeding die ik krijg?

Nee, de schadevergoeding is geheel vrij van belasting. Bij uw aangifte kunt u wel aangeven dat u een schadevergoeding heeft ontvangen, zolang u de vergoeding maar niet opgeeft als ‘belastbaar inkomen’ (want dat is het niet).

De schadevergoeding kan wel gevolgen hebben voor het vermogen dat u bij Box III moet opgeven.

Moet ik de Belastingdienst informeren over de schadevergoeding die ik ontvang?

Bij de aangifte kunt u kenbaar maken dat u een schadevergoeding heeft ontvangen, zolang u de vergoeding maar niet opgeeft als ‘belastbaar inkomen’ (want dat is het niet).

De schadevergoeding kan wel gevolgen hebben voor het vermogen dat u bij Box III moet opgeven.

Loonschade
Kan mijn werkgever de loonschade verhalen?

Indien u arbeidsongeschikt raakt als gevolg van een ongeval, heeft uw werkgever het recht om het netto doorbetaalde loon te verhalen op de aansprakelijke partij. Dit is het netto loon dat de werkgever aan u heeft doorbetaald terwijl daar geen arbeid tegenover stond. Uw werkgever kan zich daarvoor desgewenst laten bijstaan door ons kantoor.

Wat betekent verlies van arbeidsvermogen?

Dit betekent dat u door een ongeval bent aangetast in uw vermogen om door arbeid inkomen te verwerven. Het netto inkomen dat u mist door het ongeval dient door de verzekeraar van de aansprakelijke partij vergoed te worden.

Wat zijn de kosten als jullie voor de werkgever loonkosten vorderen?

Het verhaal van loonschade voor de werkgever wordt verricht op basis van no cure no pay. Het honorarium van Letselschade.com bedraagt een (klein) percentage van het verhaalde bedrag, tenzij de kosten door de aansprakelijke partij worden betaald. Dan betaalt de werkgever geen percentage aan Letselschade.com. Vooraf wordt een afspraak gemaakt over het te hanteren percentage.

Medisch
De behandeling door mijn arts heeft niet goed uitgepakt. Hoe komt het dat ik toch geen schadevergoeding krijg?

Het feit dat een behandeling of operatie niet tot het gewenste resultaat leidt, betekent nog niet dat er door de arts een – juridisch – verwijtbare fout is gemaakt. Het betreft een ‘inspanningsverplichting’ van de arts en geen ‘resultaatsverplichting’; ondanks zorgvuldig handelen kan er sprake zijn van een onbevredigend resultaat. Beoordeeld moet worden of er door de desbetreffende arts verwijtbaar of vermijdbaar medisch onkundig is gehandeld. Het hoeft bijvoorbeeld niet verwijtbaar te zijn als er bepaalde complicaties optreden. Bij de beoordeling daarvan is dan weer van belang of het om een veel voorkomende of zeldzame complicatie gaat en of er vooraf goede voorlichting over de mogelijke complicaties is gegeven.

Waarom moet ik een medische expertise ondergaan?

Als er blijvende klachten resteren, kan het noodzakelijk zijn om een medische expertise in gang te zetten. Een dergelijk onderzoek is bedoeld om de ernst en de omvang van de klachten en de daarmee samenhangende beperkingen te bepalen. Zo’n onderzoek kan dan als basis dienen voor een schaderegeling, waarbij ook met de (financiële) gevolgen in de toekomst rekening wordt gehouden.

Wat doet Letselschade.com met mijn medische informatie?

Alle medische informatie wordt vertrouwelijk en als ‘medisch geheim’ behandeld. Medische informatie kan alleen opgevraagd worden als u daarvoor toestemming heeft gegeven door het ondertekenen van een medische machtiging.

Schadeberekening
Houden jullie ook rekening met mijn pensioenschade in de berekeningen?

Bij alle berekeningen wordt ook de pensioenschade begroot. Het verschil tussen het te bereiken ouderdomspensioen zonder en met ongeval wordt vastgesteld en in de berekening opgenomen.

Ik heb nu geen leaseauto meer omdat ik mijn baan kwijt ben. Ik moet nu privé een auto aanschaffen. Is dat ook schade?

Als u in een leaseauto rijdt, wordt door de fiscus een bijtelling opgelegd, gebaseerd op de cataloguswaarde van de auto. Na het ongeval vervalt deze bijtelling, maar moet men veelal een auto in eigen beheer aanschaffen. De kosten van het privé gebruik voor en na het ongeval worden met elkaar vergeleken. Omdat deze kosten na het ongeval vaak hoger zijn, wordt dit onderdeel apart in de schadeberekening opgenomen.

Moet ik alle bonnen bewaren?

Om uw schade te kunnen onderbouwen, dient u alle bonnen te bewaren: ‘wie eist, bewijst’. Het gaat dan uiteraard om bonnen die te maken hebben met kosten als gevolg van het ongeval.

Wat betekent verlies van arbeidsvermogen?

Dit betekent dat u door een ongeval bent aangetast in uw vermogen om door arbeid inkomen te verwerven. Het netto inkomen dat u mist door het ongeval dient door de verzekeraar van de aansprakelijke partij vergoed te worden.

Wat is 'contante waarde'?

Met contante waarde wordt bedoeld dat de schade die in de toekomst geleden wordt, toch nu al wordt afgerekend. De waarde van de schade van alle toekomstige jaren wordt omgerekend naar de huidige waarde. Hierbij wordt rekening gehouden met een te behalen rendement op de te ontvangen schade-uitkering en ook wordt een inflatiecorrectie toegepast.

Wat is een sterftekans?

Bij het afwikkelen van de schade die in de toekomst zal worden geleden in een eenmalige som, wordt ook rekening gehouden met de mogelijkheid dat men tussentijds komt te overlijden. Op basis van een overlevingstabel, verkregen via het Actuarieel Genootschap, wordt deze kans voor mannen en vrouwen afzonderlijk bepaald en in de schadeberekening opgenomen.

Wordt de inflatie ook meegerekend?

Bij elke berekening wordt rekening gehouden met de toekomstige inflatie. Deze wordt op basis van het verleden voor de toekomst begroot. De inflatiecorrectie verhoogt de schade, zodat de toekomstschade “waardevast’ is.

Schaderegeling
Als de aansprakelijkheid niet erkend wordt, wie moet dan jullie kosten betalen?

Als de aansprakelijkheid nog niet duidelijk is, zal er vooraf met u overlegd worden over de kosten. Een eerste oriënterend gesprek is in principe altijd kosteloos.

Hoe lang gaat het duren voordat mijn zaak wordt geregeld?

De zaak kan pas worden geregeld op het moment dat u bent hersteld óf op het moment dat duidelijk is dat uw medische situatie stabiel blijft en dat er bepaalde klachten zullen blijven bestaan. Dit laatste doet zich voor als uw behandelend artsen aangeven dat er een ‘medische eindtoestand’ is bereikt en dat verdere behandeling niet meer tot verbetering zal leiden. Pas dan kan door ons worden bepaald wat de schade is die u lijdt door de blijvende beperkingen en klachten. Daarbij hoort dan natuurlijk ook een inschatting van de schade die in de toekomst gaat ontstaan. Het smartengeld maakt ook deel uit van de schade.

Hoe zit het met de aansprakelijkheid voor mijn ongeval?

De expert die uw zaak in behandeling krijgt, zal de wederpartij formeel aansprakelijk stellen en, indien nodig, discussie daarover voeren. De wederpartij heeft het recht nader onderzoek te verrichten. Vaak wordt bij een verkeersongeval het politierapport opgevraagd of wacht men op een schriftelijke verklaring van getuigen. Soms is aanvullend technisch onderzoek noodzakelijk. Dat alles kan tot vertraging leiden. Als de aansprakelijkheid eenmaal erkend is, kan uw schade worden verhaald op de wederpartij.

Mijn zaak is in behandeling bij een ander kantoor. Kan Letselschade.com mijn zaak overnemen?

Het is uitdrukkelijk niet ons streven om uw zaak van uw belangenbehartiger over te nemen. Echter, de mogelijkheid van overname is, op uw verzoek, altijd bespreekbaar. Ook kunnen wij een ‘second opinion’ verzorgen, waarbij wij de kwaliteit van de schaderegeling tot dat moment beoordelen.

Moet ik alle bonnen bewaren?

Om uw schade te kunnen onderbouwen, dient u alle bonnen te bewaren: ‘wie eist, bewijst’. Het gaat dan uiteraard om bonnen die te maken hebben met kosten als gevolg van het ongeval.

Waarom duurt het soms zo lang?

In de eerste plaats moet de aansprakelijkheid erkend worden. Soms is dit heel helder, soms is er meer onderzoek voor nodig, wat de nodige tijd vraagt. Hoe lang de behandeling van uw zaak duurt, is verder voor een groot deel afhankelijk van de periode die nodig is voor herstel. De zaak kan meestal pas geregeld worden op het moment dat er sprake is van een ‘medische eindtoestand’. Een medische eindtoestand is aan de orde als u helemaal hersteld bent of er een situatie is bereikt waarbij u uitbehandeld bent en geen verder herstel meer te verwachten valt. Soms gaat dat snel, maar soms kan dat ook een paar jaar duren.

Waarom moet ik zoveel informatie aanleveren?

De informatie is nodig om uw claim te kunnen onderbouwen c.q. te bewijzen. Alleen uw eigen opgave van de geleden schade is hiertoe – meestal – onvoldoende. Zo is het belangrijk dat u alle bonnetjes bewaart van aankopen in verband met uw letsel, u een goede kilometerregistratie bijhoudt en ook zoveel mogelijk informatie aanlevert over uw herstel. Ook alle informatie over uw eventuele arbeidsongeschiktheid en inkomensverlies is belangrijk.

Wat betekent verlies van arbeidsvermogen?

Dit betekent dat u door een ongeval bent aangetast in uw vermogen om door arbeid inkomen te verwerven. Het netto inkomen dat u mist door het ongeval dient door de verzekeraar van de aansprakelijke partij vergoed te worden.

Wat gebeurt er als ik arbeidsongeschikt ben?

Als er sprake is van arbeidsongeschiktheid door een ongeval, kan met behulp van een arbeidsdeskundige gekeken worden naar het terugkeren in de eigen baan of een aangepaste baan, dan wel in een baan bij een andere werkgever. De arbeidsdeskundige zal in overleg met de wederpartij benoemd worden. Als u inkomen misloopt als direct gevolg van uw arbeidsongeschiktheid, kan die schade worden verhaald op de aansprakelijke partij.

Wat houdt de schaderegeling bij Letselschade.com in?

Als een zaak bij ons is aangemeld, neemt de expert contact met u op om het ongeval en de gevolgen daarvan te inventariseren. De expert zal de wederpartij formeel aansprakelijk stellen en de discussie daarover voeren. Als de aansprakelijkheid eenmaal erkend is, kan uw schade worden geclaimd bij de wederpartij. De expert zal vervolgens voor u de contacten onderhouden met alle betrokken partijen, uw medische situatie volgen en uiteindelijk toewerken naar een passende schaderegeling in uw zaak.

Wat is letselschade?

Letselschade is de schade die het gevolg is van bijvoorbeeld een verkeersongeval, van een bedrijfsongeval of van een medische fout. Dat betreft dan materiële schade (onkosten) en toekomstige extra kosten, verlies van inkomen en smartengeld.

Schadevergoeding
Houden jullie ook rekening met mijn pensioenschade in de berekeningen?

Bij alle berekeningen wordt ook de pensioenschade begroot. Het verschil tussen het te bereiken ouderdomspensioen zonder en met ongeval wordt vastgesteld en in de berekening opgenomen.

Ik heb hulp in de huishouding moeten inschakelen en maak reiskosten in verband met medische behandelingen. Hoe moet ik deze kosten betalen?

Het is mogelijk om, als de aansprakelijkheid voor het ongeval door de wederpartij is erkend, een voorschot te vragen op de schadevergoeding. Aangezien u nu reeds kosten maakt is dat ook alleszins redelijk. Wel zult u moeten aantonen dat u deze kosten heeft gemaakt. Bewaart u dus zoveel mogelijk aankoopnota’s, maak een overzicht van de kilometers die u maakt etc.

Ik heb nu geen leaseauto meer omdat ik mijn baan kwijt ben. Ik moet nu privé een auto aanschaffen. Is dat ook schade?

Als u in een leaseauto rijdt, wordt door de fiscus een bijtelling opgelegd, gebaseerd op de cataloguswaarde van de auto. Na het ongeval vervalt deze bijtelling, maar moet men veelal een auto in eigen beheer aanschaffen. De kosten van het privégebruik voor en na het ongeval worden met elkaar vergeleken. Omdat deze kosten na het ongeval vaak hoger zijn, wordt dit onderdeel apart in de schadeberekening opgenomen.

Kan ik de nota's van medische behandelingen opvoeren als schade?

U dient de rekeningen voor behandelingen van (bijvoorbeeld) de fysiotherapeut in eerste instantie in te dienen bij uw eigen ziektekostenverzekering. Als u van uw zorgverzekering bericht krijgt dat men het eigen risico inhoudt of de behandelingen maar gedeeltelijk of helemaal niet vergoedt, dan krijgt u daarvan een ‘uitkeringsbericht’. Met dat bericht kunnen vervolgens de bedragen die voor uw eigen rekening zijn gebleven verhaald worden op de aansprakelijke partij. Het kan zijn dat uw ziektekostenverzekering bij u informeert of de kosten zijn gemaakt als gevolg van een ongeval. U kunt dan aangeven dat dit het geval is en uw zorgverzekeraar naar ons verwijzen voor de gegevens van de aansprakelijke partij. De verzekeraar wil dan zelf (rechtstreeks) de kosten verhalen op de aansprakelijke partij.

Kunnen jullie overlijdensschadeberekeningen maken?

Ja, dat doen wij ook. Als een slachtoffer bij een verkeersongeval, bij een bedrijfsongeval of als gevolg van een beroepsziekte is overleden, kunnen nabestaanden schade lijden bijvoorbeeld omdat de overledene in hun levensonderhoud voorzag. Als een derde daarvoor aansprakelijk is, kan een vordering worden ingesteld. Daarbij is de kring van gerechtigden en het soort schade dat kan worden gevorderd wel wettelijk gelimiteerd.

Moet ik alle bonnen bewaren?

Om uw schade te kunnen onderbouwen, dient u alle bonnen te bewaren: ‘wie eist, bewijst’. Het gaat dan uiteraard om bonnen die te maken hebben met kosten als gevolg van het ongeval.

Tijdens mijn ziekenhuisopname zijn mijn ouders dagelijks op bezoek in het ziekenhuis gekomen. Kunnen zij de kosten in rekening brengen?

In de regel komt alleen schade van het slachtoffer zelf voor vergoeding in aanmerking. Dat is anders als gesteld kan worden dat het gaat om kosten die u zelf had kunnen vorderen als u ze zelf zou hebben gemaakt. In dat geval is sprake van ‘verplaatste schade’. Bij de reiskosten van uw ouders kan daar niet van worden gesproken. Toch kunnen de reiskosten van uw ouders en andere directe familieleden worden aangemerkt als schade: gesteld kan worden dat hun bezoek heeft bijgedragen aan uw herstel. Ook volgens een aanbeveling van het Verbond van Verzekeraars komt deze schadepost voor vergoeding in aanmerking. De vergoeding voor de gemaakte reiskosten kunt u vinden op de site van de Letselschade Raad

Waarom krijgt een ander met hetzelfde letsel meer schadevergoeding dan ik?

Elke zaak is een unieke zaak en kunt u dus niet met een andere vergelijken. Soms zijn er meer (of andere) schadeposten en soms is er recht op meer smartengeld. U kunt op ons een beroep doen voor een second opinion als u twijfelt aan de schadevergoeding die u wordt voorgesteld door uw eigen belangenbehartiger.

Wordt de inflatie ook meegerekend?

Bij elke berekening wordt rekening gehouden met de toekomstige inflatie. Deze wordt op basis van het verleden voor de toekomst begroot. De inflatiecorrectie verhoogt de schade, zodat de toekomstschade “waardevast’ is.

Smartengeld
Heb ik ook recht op vergoeding van smartengeld?

Als iemand letsel oploopt en een derde daarvoor aansprakelijk is, heeft u ook recht op vergoeding van smartengeld; ‘de immateriële schade’. Dit is een vergoeding voor de pijn, het leed en de gederfde levensvreugde als gevolg van het letsel dat u heeft opgelopen. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de aard en ernst van het letsel en de vraag of er in de toekomst bepaalde klachten zullen blijven bestaan. Ook wordt gekeken of u bijvoorbeeld uw eigen beroep nog kunt uitoefenen. Bij het bepalen van een redelijke vergoeding wordt gekeken naar rechterlijke uitspraken in vergelijkbare gevallen. Deze uitspraken zijn te vinden in de Smartengeldgids van de ANWB.

Hoeveel smartengeld krijg ik?

Hierop is geen standaard antwoord te geven. Dit is afhankelijk van de eventuele blijvende klachten en beperkingen, de geleden pijn, het verdriet etc. Ook wordt de jurisprudentie in soortgelijke situaties bekeken. Het maximale smartengeld is in Nederland door rechters vastgesteld op ongeveer € 150.000,– voor situaties waarbij sprake is van volledige invaliditeit en hulpbehoevendheid.

Kan ik als nabestaande ook een vergoeding voor smartengeld vorderen?

Tot op heden bestaat er nog geen wettelijk recht op vergoeding van smartengeld voor nabestaanden van iemand die is overleden door een ongeval, medische fout, beroepsziekte e.d. Uitsluitend een gewonde zelf kan een vordering tot smartengeld indienen. Er wordt veel gesproken en geschreven over ‘affectieschade’ maar tot een (wettelijke) regeling is het nog steeds niet gekomen (juni 2013).

Wat is het verschil tussen smartengeld en schadevergoeding?

Smartengeld is een vergoeding voor alle pijn en al het leed dat u heeft moeten doorstaan: de gederfde levensvreugde. Deze schadepost wordt ook wel ‘immateriële schadevergoeding’ genoemd. De overige schade wordt ‘materiële schade’ genoemd. Dat gaat bijvoorbeeld over uw inkomensverlies en de extra kosten die na het ongeval zijn ontstaan.

Tarieven
Als ik u opdracht geef om mijn belangen te behartigen, hoe zit het dan met de kosten?

Als de aansprakelijkheid voor het ongeval door de wederpartij is erkend, maken de kosten van belangenbehartiging deel uit van uw schade en zijn dan te verhalen op de wederpartij of diens verzekeraar. De wederpartij of diens verzekeraar zal wel toetsen of de kosten die in rekening zijn gebracht ook redelijk zijn. Het moet redelijk zijn dát de hulp van een belangenbehartiger is ingeroepen (wat eigenlijk altijd zo is) én de tijd die aan de zaak besteed is, mag niet bovenmatig zijn.

Als de aansprakelijkheid niet erkend wordt, wie moet dan uw kosten betalen?

Als de aansprakelijkheid nog niet duidelijk is, zal er vooraf met u overlegd worden over de kosten. Een eerste oriënterend gesprek is in principe altijd kosteloos.

Wanneer kies ik voor no cure no pay?

No cure no pay kan aantrekkelijk voor u zijn als vooraf niet duidelijk is dat de aansprakelijkheid rondkomt. Wordt het niets, dan kost het u uiteindelijk ook niets. Of uw zaak zich leent voor deze constructie zal vooraf uitvoerig en duidelijk met u worden besproken. De keuze is uiteindelijk aan u.

Wat is no cure no pay?

No cure no pay houdt in dat bij betaling van een schadevergoeding door de wederpartij door ons een percentage daarvan zal worden ingehouden voor onze kosten. Als u geen schadevergoeding ontvangt, bijvoorbeeld omdat de aansprakelijkheid niet rond komt, hoeft u daarentegen geen kosten te betalen.

Wat kost het mij als ik Letselschade.com inschakel?

Als de aansprakelijkheid is erkend (of duidelijk is dat die op korte termijn zal worden erkend) heeft u recht op deskundige bijstand. Dit is in de wet zo geregeld. De kosten van die deskundige bijstand vormen onderdeel van de schade die u lijdt. Omdat uw schade moet worden vergoed, moeten ook de kosten van inschakeling van Letselschade.com – wiens experts u deskundige bijstand geven – worden vergoed door de aansprakelijke partij.

Wat zijn de kosten als jullie voor de werkgever loonschade vorderen?

Het verhaal van loonschade voor de werkgever wordt verricht op basis van no cure no pay. Het honorarium van Letselschade.com bedraagt een (klein) percentage van het verhaalde bedrag, tenzij de kosten door de aansprakelijke partij worden betaald. Dan betaalt de werkgever geen percentage aan Letselschade.com. Vooraf wordt een afspraak gemaakt over het te hanteren percentage.

Verjaring
Is mijn zaak verjaard?

Bij verkeersongevallen is de verjaringstermijn drie jaar na de datum van het ongeval. Binnen drie jaar na het ontstaan van het letsel kunt u uw schadevergoeding claimen. Als u binnen die drie jaar niets doet, verjaart de zaak. U kunt dan niet meer terecht bij de wederpartij. Voor andere ongevallen – bijvoorbeeld een bedrijfsongeval – gelden andere verjaringstermijnen. Wilt u de exacte verjaringstermijn(en) weten, dan raden wij u aan contact met één van onze experts op te nemen via telefoonnummer 078 6 443 449 of per e-mail: info@letselschade.com.

Wanneer is de startdatum van de verjaringstermijn?

De verjaringstermijn begint te lopen op het moment dat u bekend bent met het feit dat u schade heeft geleden. Bij een verkeersongeval is dat het moment van het ongeval; bij een beroepsziekte is dat het moment dat de ziekte zich openbaart. Het is dus belangrijk dat u tijdig een belangenbehartiger inschakelt die voorkomt dat de zaak verjaart.