Gepubliceerd op vrijdag 02 juni 2017

Mishandeling ambtenaar; dader moet loonkosten vergoeden aan gemeente

Op 18 maart 2015 heeft gedaagde de ambtenaar in haar hoedanigheid van Buitengewoon Opsporingsambtenaar van de gemeente Weert mishandeld. Gedaagde is bij onherroepelijk vonnis van de politierechter veroordeeld voor deze mishandeling. De ambtenaar is na de mishandeling gedurende diverse periodes (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt geweest. De gemeente heeft de bezoldiging doorbetaald. De gemeente vordert gedaagde te veroordelen tot betaling van ongeveer € 16.000.

De kantonrechter oordeelt dat de gemeente op grond van art. 6:107a BW en art. 2 VOA als werkgever het recht heeft het loon gedurende arbeidsongeschiktheid te verhalen op degene die die arbeidsongeschiktheid heeft veroorzaakt. Aangezien gedaagde door de strafrechter is veroordeeld wegens mishandeling van de ambtenaar, levert dat conform art. 161 Rv dwingend bewijs op van de mishandeling in een civiele procedure. Daarbij komt dat gedaagde de bedreiging en mishandeling niet heeft betwist, maar enkel omstandigheden heeft geschetst die de situatie waarin de gedragingen hebben plaatsgevonden zouden kleuren. Daarmee wordt de onrechtmatigheid van de gedraging niet weggenomen. Uit de verzuimrapportages en probleemanalyse van de bedrijfsarts blijkt genoegzaam dat de ziekte van de ambtenaar direct verband houdt met de mishandeling. Voor een eventuele inzage door gedaagde in het medisch dossier van de ambtenaar ziet de kantonrechter geen aanleiding. Gedaagde heeft voorts onvoldoende aanknopingspunten geboden waaruit zou blijken dat er geen sprake zou kunnen zijn van causaal verband tussen de mishandeling en de ziekte. Of de ambtenaar onduidelijke aanwijzingen zou hebben gegeven waardoor de mishandeling zou hebben kunnen plaatsvinden, is volgens de kantonrechter niet relevant. Zelfs al zou dat het geval zijn geweest dan is dat nog geen reden om de schade niet aan gedaagde toe te rekenen, omdat de handelwijze van gedaagde in dat geval volstrekt disproportioneel was. Voldoende is gebleken dat de ambtenaar als gevolg van de mishandeling ziek is geworden. Gedaagde is aansprakelijk voor de schade die de gemeente als gevolg hiervan heeft geleden.

(Rechtbank Limburg 24 mei 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:4739)

 

Bron: Tijdschrift Letselschade in de Rechtspraktijk