Gepubliceerd op donderdag 13 oktober 2016

Herstelgerichte dienstverlening: afdwingbaar voor letselschadeslachtoffer?

door mr. Sander de Groot

Definitie herstelgerichte dienstverlening

Er is op dit moment in de letselschaderegeling een duidelijke trend om letselschadeslachtoffers te ondersteunen in hun herstel door middel van herstelgerichte dienstverlening. De nadruk ligt in eerste instantie dus niet op het vergoeden van de schade, maar meer op het herstel van de benadeelden. Het gaat hierbij niet alleen om herstel op medisch gebied, maar ook op praktisch, psychologisch, emotioneel en sociaal gebied.

ls_nb_okt16-img1

Juridische grondslagen voor financiering van herstelgerichte dienstverlening

De eerste grondslag voor financiering van herstelgerichte dienstverlening staat in artikel 6:103 BW. In dit artikel staat: ‘Schadevergoeding wordt voldaan in geld. Nochtans kan de rechter op vordering van de benadeelde schadevergoeding in andere vorm dan betaling van een geldsom toekennen. Wordt niet binnen redelijke termijn aan een zodanige uitspraak voldaan, dan herkrijgt de benadeelde zijn bevoegdheid om schadevergoeding in geld te verlangen.’ Uit dit artikel blijkt dat de vergoeding van schade in principe in geld geschiedt. De benadeelde heeft echter wel de mogelijkheid om schadevergoeding in een andere vorm dan geld te vorderen. De rechter kan een dergelijke vordering toewijzen. Naar de mening van Lindenbergh (Hoogleraar privaatrecht Erasmus Universiteit Rotterdam) en Akkermans (Hoogleraar privaatrecht Vrije Universiteit Amsterdam) is schadevergoeding bij letsel echter primair gericht op vergoeding van herstelmaatregelen, en komt financiële compensatie pas aan de orde als daadwerkelijk herstel niet meer mogelijk is.

De tweede grondslag voor financiering van herstelgerichte dienstverlening volgt uit artikel 6:2 BW. In dit artikel staat: ‘Schuldeiser en schuldenaar zijn verplicht zich jegens elkaar te gedragen overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid.’ Uit jurisprudentie blijkt dat de herstelplicht in de eerste plaats een verplichting is die uit de redelijkheid en billijkheid-eis voortvloeit. Op grond van redelijkheid en billijkheid dient de schuldenaar na een ongeval alle noodzakelijke dienstverlening ten behoeve van het herstel van de schuldeiser te vergoeden.

De derde grondslag voor de financiering van herstelgerichte dienstverlening volgt uit artikel 6:96 lid 2 BW. In dit lid staat dat onder sub a: ‘Als vermogensschade komt mede voor vergoeding in aanmerking de redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mocht worden verwacht.’ Uit jurisprudentie volgt namelijk dat wanneer zowel de aansprakelijke partij als de benadeelde de mogelijkheid heeft om de schade te beperken, de aansprakelijke partij zich niet op de schadebeperkingsplicht van de benadeelde kan beroepen. Deze schadebeperkingsplicht van de aansprakelijke partij kan in rechte worden afgedwongen. De schadebeperkingsplicht kan worden gezien als een uit onrechtmatig handelen voortvloeiende plicht. Het is onrechtmatig om schade toe te brengen. Het is dus ook onrechtmatig meer schade toe te brengen door te weigeren herstelgerichte dienstverlening te vergoeden.

Er zijn dus drie juridische grondslagen om financiering van herstelgerichte dienstverlening af te dwingen.

Conclusie

Letselschade.com is natuurlijk van mening dat herstelgerichte dienstverlening pas wordt ingeschakeld na overleg met de aansprakelijke partij, de verzekeraar. Wij maken echter regelmatig mee dat een verzekeraar weigert deze dienstverlening te vergoeden, omdat het (nog) niet nodig wordt geacht. Dit kan erg vervelend zijn voor de benadeelde, en leidt er vaak toe dat de schade uiteindelijk hoger uitvalt omdat de benadeelde niet voldoende begeleiding krijgt. Bovendien merken wij dat het de meerderheid van de letselschadeslachtoffers niet om de schadevergoeding gaat, maar juist om het ‘weer zo snel mogelijk terugkrijgen van het normale leven’.

Letselschade.com meent dat in de situatie dat een verzekeraar weigert herstelgerichte dienstverlening te vergoeden, overwogen dient te worden om juridische maatregelen jegens de verzekeraar te nemen om financiering van deze dienstverlening af te dwingen. Dit zou kunnen door middel van een deelgeschil of een kort geding. Letselschade.com hoopt echter dat het zover niet hoeft te komen. Als de verzekeraar inziet dat een schadevergoeding in eerste instantie gericht moet zijn op het financieren van herstelmaatregelen, zal de vergoeding van deze kosten er in veel gevallen voor zorgen dat de totale schade lager zal uitvallen.

Geschreven door